Dit register is aangemaakt door Suzie Bonner op 29 juli 2023 en blijft zichtbaar tot 29 oktober 2023

Yvonne Kap

01 februari 1952 te Amsterdam 28 juli 2023 te Almere

Lieve Yvonne,
We hebben je leren kennen bij de G.R.S. wij willen je danken voor het vele werk dat je daar samen met jou Suzie hebt gedaan om mensen bewust te maken van het leven op aarde en het hiernamaals. Nu ben je zelf op reis gegaan, en we weten zeker dat je er goed aan zal komen. verdriet is er voor allen die jou lief waren en jou nu los moeten laten. wij wensen jullie veel sterkte en kracht toe. In gedachten verbonden.
Marcel en Maaike van Rees

Op 31 juli 2023 om 12:00 uur getekend door: Marcel en Maaike van Rees

Lieve Yvonne,

Dank je wel voor alle mooie herinneringen die je ons gegeven hebt, bij de GRS hebben we veel van je geleerd.
We wensen je een goede reis en al jouw dierbaren, in het bijzonder je moeder en Suze, ontzettend veel sterkte en kracht in de tijd die komen gaat.

Op 01 augustus 2023 om 17:06 uur getekend door: Joop en Carla Pippel

Yvonne
Yvonne Kap…… Een korte en krachtige naam.
Een naam die bij iedereen die haar kende verschillende emoties oproept.
Want Yvonne was veelzijdig…. Een diamant met vele facetten.
Oprecht, eerlijk, slim, een bron van informatie, liefedevol, puur – om maar een paar te benoemen.
Zij luisterde heel attent en gaf waardevolle advies. Zij maakte mensen bewust van hun goede kwaliteiten.
Zij was super leergierig en gedreven.
Yvonne was altijd aangetrokken door boeiend, uitdagend, praktisch werk met mensen om haar heen. En iets nuttigs en voldoening gevend.
Toen ze jong was, werkte ze in de horeca en genoot van een fantastisch uitgaansleven. Ook werkte ze bij de gevangenis. Zij wist heel goed hoe ze moeilijke situaties moest aanpakken en kreeg veel respect van de gevangenen. Er waren heftige momenten – maar Yvonne was sterk.
Haar droom was eigenlijk altijd om zuster te worden. Zij besloot toch te gaan studeren en werd psychiatrische verpleegkundige. Dit was vaak zwaar, maar ook voldoening gevend. En Yvonne was hier ook een van de beste.
Maar Yvonne wist dat er meer was dan het leven op aarde en raakte zich geïnteresseerd in spiritualiteit. Zij verdiepte zich helemaal volledig in. Zij las, en las en las, boeken na boeken na boeken. Zij werd lid van de GRS. Zij maakte een reis naar India en bleef een tijdje op een ashram. Zij ging ook veel cursussen, workshops en opleidingen volgen. Zij zoog alles op. En zij onthield alles! Daarom kon zij altijd antwoord geven op complexe spirituele, emotionele en filosofische vragen, en daarom werd ze een bekwame therapeut.
Zij had haar eigen bron. En als zij sprak, het was alsof de kraan openging – haar woorden stromend – niet te snel, niet te langzaam, en vaak ging ze eindeloos door. Maar mensen hingen aan elk woord. Haar stem was tegelijkertijd sterk en zacht en heel mooi van toon, betoverend.
Zij was niet bekend voor haar geduld en was vaak te direct of bot. Zij wist dat dat een zwakke plek van haar was. En small-talk was niets voor haar.
Een diamant met vele facetten, Yvonne hield van muziek en speelde zelf thuis keyboard en basgitaar. Zij spelde gewoon mee op de bas met nummers op haar iPod. De muziek stroomde door haar lichaam en ze bewoog heel ritmisch. En met de keyboard liet ze gewoon haar gevoel de toetsen aandrukken en ging ze mee op de golven van de muziek.
Ook hield Yvonne van schilderen – schilderen vanuit haar gevoel.
Zij hield ook van dansen, koken, eten – de Spaanse gerecht zarzuela, mosselen in België. Een terrasje pakken met een glas witte, droge wijn (zoals zij het benoemde) en natuurlijk een sigaretje. Tabac was haar vriend, maar ook een vijand in vermomming.
Zij vond het leuk om over de markt te wandelen en in allerlei situaties te onderhandelen.
Zij hield van avontuur – paardrijden, zeilen, skiën, uit een vliegtuig springen. Tegelijkertijd hield ze van het eenvoudige leven.
Zij hield van chic. Zij was zelf chic en elegant maar ook gewoon. Zij hield van mooie kleding maar het hoefde niet duur te zijn. Zij hield van mooie geuren – parfum, salie – bloemen, bomen, alle natuur, dieren, de adelaar. Zij hield ook van kamperen.
Zij hield van TV kijken en was altijd super geïnteresseerd in de psychologie van de mens. Zij had ook een groot gevoel voor humor.
Zij was ook een fan van doe-het zelf. Zij had altijd de gedachte dat als je het zelf kan doen, waarom zou je iemand anders vragen?
Yvonne en ik waren 2 zielen die elkaar gevonden hebben in een kroeg in Amsterdam. Zij was blij dat wij niet alleen ons levens konden delen maar ook een spirituele pad samen konden lopen. Wij kwamen meer te weten over elkaar en ons gevoelens dan de meeste mensen in hun relaties door onder andere diepgaande energetische sessies te ondergaan.
Wij hadden vele leuke tijden samen. Te veel te benoemen. Maar ons bezoek naar Ronnie Scott’s jazz club in Londen was bijvoorbeeld een bijzondere mooie herinnering voor Yvonne.
Zij hield ontzettend veel van onze kat – Zina.
Al lang had Yvonne het idee om samen een huisje te kopen in Hongarije of Spanje of Sweden. Wij keken steeds op internet…. en de tijd ging langzaam maar zeker voorbij.
Een gevoel van vrijheid was enorm belangrijk voor Yvonne. Na een intense periode van ziekte, verlangde ze naar de vrijheid aan de andere kant van de dood. En de vrijheid om zelf te kiezen wanneer zij zou overstappen gaf ze de touwtjes in eigen handen.
Fly like an eagle my darling!
Vlieg als een adelaar mijn liefde!
You are forever in my heart.

Op 12 augustus 2023 om 22:03 uur getekend door: Suzie Bonner

Lieverd,
Het is nu twee weken geleden dat je deze wereld verliet … en ik mis je zo. Je had mijn hart veroverd en geraakt zoals niemand anders. Onze zielen waren sterk verbonden… ze zijn nog steeds verbonden… en de trek voelt zo intens dat het pijn doet… verdriet. Maar ik weet dat met de tijd de trek zal ontspannen. Je zal verder en verder weggaan, maar toch in mijn hart blijven. Beiden in vrijheid maar eeuwig verbonden. Ik hou van jou.

Op 12 augustus 2023 om 23:50 uur getekend door: Suzie Bonner

Lieve Yvonne we zullen je enorm missen, dank je wel voor alles wat je aan inzichten aan ons heb gegeven, altijd konden wij bij jou om raad en hulp vragen.
nu mag je als je dit wilt vanaf de andere kant/dimensie /andere wereld dit voor ons doen.
Tot Wederzien
Ludy

Op 19 augustus 2023 om 14:37 uur getekend door: Ludy van de Reep-Bokhorst

My eulogy - English version

Yvonne
Yvonne Kap…… A short, punchy name.
A name that evokes a variety of emotions from the people who knew her.
Because Yvonne had many sides to her personality…. Like a diamond with many facets.
Sincere, honest, clever, a mine of information, loving, pure – to name but a few.
She listened attentively and gave invaluable advice. She made people aware of their good qualities.
She had a thirst for knowledge and was driven to achieve her goals.
Yvonne was always attracted to interesting, engaging, challenging, practical work with people. And something with a purpose, meaningful and rewarding.
When she was young, she worked in a bar in Amsterdam and enjoyed a great social life. She also worked in a prison. She knew how to handle dangerous situations, which earned her respect, not only from her colleagues, but also from the prisoners. There were some very difficult moments – but Yvonne was strong.
Her dream had, actually, always been to be a nurse. So, she decided to go back to school, so to speak. She qualified as a psychiatric nurse and worked at a hospital in Amsterdam. This was often very tough work too, but it was also very rewarding. And again, Yvonne was one of the best.
But Yvonne knew that there was more than life on Earth and became interested in spirituality. She became completely engrossed in the subject. She read and read and read, book after book after book. She joined the GRS (a spiritual, religious group based in Amsterdam) where she played a leading role for many years. She went on a trip to India and spent some time at an ashram. She followed numerous courses and workshops. She absorbed every little piece of information. And she remembered and mastered everything! That’s why she was always able to answer complex spiritual, emotional and philosophical questions, and how she also became a proficient therapist.
She had her own source. And when she spoke, it was as if a tap was turned on – her words flowing out – not too quickly, not to slowly, and she could go on for what seemed like an eternity. But her audience was gripped. Her voice was both strong and soft, and had a beautiful tone, mesmerising.
Patience was not one of her strong points, however, and the word diplomatic was not part of her vocabulary – she was often too direct. Small-talk was also something she found difficult to tolerate or participate in. She knew that these were weaknesses of hers…
A diamond with many factes, Yvonne loved music, and at home she enjoyed playing keyboards and bass guitar. She would play along on her bass with songs from her i-pod blasting out of her amplifier. The music flowed through her body and she moved rhythmically. And with the keyboards, she just let her emotions press the keys as she swayed to the waves of the music.
Yvonne also loved painting – painting intuitively, guided by her feelings.
She also loved dancing, cooking, eating – the Spanish dish zarzuela, muscles in Belgium. Sitting on a terrace with a glass of white, dry wine (as she put it) and, of course, a cigarette. She always rolled her own. Tabacco was her friend, but also an enemy in disguise.
She loved strolling around markets, and, in all sorts of situations, trying to get the best deal was something she couldn’t resist.
She loved adventure – horse-riding, sailing, skiing, jumping out of an aeroplane. At the same time, she loved the simple life.
She loved chic. She was chic and elegant herself, but also just the girl next door. She loved stylish clothes, but the cheaper the better. She loved beautiful scents – perfume, salie – flowers, trees, nature, animals, the eagle. She also liked camping.
She liked watching television, especially analysing the interaction between people from the perspective of human psychology. She also had a great sense of humour.
She was a DIY fan. She always believed that if you could do it yourself, why would you ask someone else to do it?
Yvonne and I were 2 souls who found each other in a pub in Amsterdam. She was glad that we could not only share our lives, but that we could also walk our spiritual paths together. We got to know more about each other and our feelings than most people in their relationships, among other things, by undergoing in-depth spiritual/vibrational healing sessions while we learned to be therapists ourselves.
We had many great times together – too many to name. But our visit to Ronnie Scott’s jazz club in London was, for example, a particularly magical memory of Yvonne’s.
She adored our cat – Zina.
For years Yvonne had had the idea of buying a house together in Hungary… or Spain… or Sweden…. We spent hours and hours surfing the internet…. And time slipped by….
A feeling of freedom was extremely important for Yvonne. After an intense period of illness, she longed for the freedom on the other side of death. And the freedom to choose herself when to leave this world gave her full control of her immediate destiny.
Fly like an eagle my darling!
You are forever in my heart.

Op 28 augustus 2023 om 22:25 uur getekend door: Suzie Bonner

My short condolence message - English version

Darling,
It’s been two weeks since you left this world … and I miss you so ……. You stole my heart and touched my heart like nobody else. Our souls were connected… they still are … and the pull I can feel on my heart strings now is so intense that it hurts… the deep sorrow. But I know that with time, the pull will relax. You will go further and further away, but you will still stay in my heart. Both of us in freedom but forever connected. I love you.
Suzie xxxxx

Op 28 augustus 2023 om 22:31 uur getekend door: Suzie Bonner

Condoleance toevoegen

Je e-mail adres wordt niet getoond

Gedenktekst